Om Bliv:Digital

Formålet med Bliv:Digital er at løfte det digitale kompetenceniveau hos ledere og medarbejdere i SMV’er ved at tilbyde medfinansiering af specialistkompetencer til bl.a. sidemandsoplæring og implementering af digitale teknologier i danske virksomheder. Det forventes at kompetenceudvikling indenfor digitalisering vil give produktivitetsgevinster, hvormed virksomhederne vil blive mere konkurrence- og overlevelsesdygtige.

Deltagelse i projektet godkendes på baggrund af en uddybende ansøgning, der forklarer virksomhedens digitaleudfordringer og forventede produktivitetsgevinst ved deltagelse.

Som deltager i projektet kan virksomheden få 50% af op til 100.000 kr. i medfinansiering til køb af digitaliseringsekspert. Det vil sige maksimalt 50.000 kr. medfinansiering (krav til likviditet –udbetaling af finansiering efter 6–9 måneder). Virksomheden betaler altså selv 50% af regning til ekstern leverandør samt 6 % i deltagergebyr (dette modregnes ved udbetaling). Derudover er der krav om timemedfinansiering på 75 % af det ansøgte beløb (på op til 100.000 kr.). Timeregistrering og lønsedler indsendes løbende.

Nedenfor finder du mere information og vejledninger om alt det praktiske:

Bliv:Digital henvender sig til ledere og medarbejdere i SMV’er. Målgruppen er primært virksomheder med omkring 1-20 medarbejdere og klare udfordringer med digitalisering.

Udfordringerne kan fx være manglende digitalisering af administration-, økonomi-, produktion-, og kommunikationsprocesser. Det skal være tydeligt, at virksomheden gennem kompetenceløft indenfor digitalisering kan effektivisere tidligere manuelle processer, og effektivisere den generelle arbejdsgang.

Som lavt digitaliseret har man måske oplevet en eller flere af følgende barrierer for digitalisering:

 • Økonomi, f.eks. prisen på it-løsninger, adgang til finansiering og/eller ingen klar ’business case’
 • Manglende tid og ressourcer (eller lav prioritering)
 • Manglende viden og kompetencer hos ledelsen om muligheder og potentialer i de digitale teknologier

Bliv:Digital kan hjælpe ved at give et skub igennem disse barrierer, i form af medfinansiering, kompetenceudvikling, samt forståelse for, hvorfor det kan svare sig at prioritere kompetenceudvikling inden for digitalisering højt.


Første trin for deltagelse Virksomheden indsender sin ansøgning til Bliv:Digital via den online ansøgningsplatform på https://ehfyn.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

På ansøgningsplatformen logger man ind enten med virksomhedens NemID eller Digitale Signatur. Herefter tages man igennem en række forskellige trin, inden ansøgningen indsendes. Man kan løbende gemme ansøgningen på det trin man er nået til, og vende tilbage på et senere tidspunkt.

Det anbefales at man i løbet af sin ansøgningsproces kontakter sin lokale projektkonsulent (se menupunktet 'kontaktpersonr'), for at få sparring omkring ansøgningen.

De forskellige trin i ansøgningen er som følger:

1. Formål
Er det første gang der logges ind, vil der ikke være ligge nogle ansøgninger endnu. En ny ansøgning oprettes ved at trykke på ”Opret ny ansøgning”. Her vælges Enter:Digital i drop-down menuen under Program, og Bliv:Digital i drop-down menuen under Aktivitet.

2. Stamdata
Ved at trykke ”Gem og gå videre” går man videre til den næste side, hvor virksomhedens stamdata skal indtastes. Her kan man indtaste CVR-nummer og trykke ”Hent data fra Virk.dk”, hvilket får siden til automatisk at udfylde det meste. For at kunne gå videre, skal data-behandlings-boksen nederst markeres, hvorefter der igen kan trykkes ”Gem og gå videre”.

3. Ansøgning
På den næste side skal selve ansøgningen laves. Først skal man angive, om vedkommende, der udfylder ansøgningen, er virksomhedens tegningsberettigede. Er dette ikke tilfældet bliver der senere i processen krævet en underskrevet prokura/fuldmagt (der ligger en skabelon under ”Bilag”, som kan bruges). Herefter udfyldes følgende felter:

 • Beskrivelse af virksomheden, historik, økonomi m.m.
 • Beskrivelse af virksomhedens digitale udfordringer
 • Beskrivelse af, hvordan deltagelse i programmet vil påvirke virksomheden
 • Hvordan vil I forankre viden i jeres virksomhed?
 • Definition af opgave

Man kan evt. bruge prøveansøgningen (kan findes på https://smvdigital.dk/digitalomstilling/bliv-digital) som kladde til teksten inden man udfylder disse felter. Derudover opfordres der til at virksomheden kontakter den tilknyttede projektkonsulent i deres område, for sparring til at få udarbejdet den bedst mulige ansøgning. For at gå videre skal man acceptere betingelser for deltagelse og igen trykke ”Gem og gå videre”

4. Digitalisering
Herefter udfyldes et spørgeskema, der bruges til at bestemme virksomhedens digitaliseringsgrad. Spørgeskemaet skal udfyldes på baggrund virksomhedens nuværende brug af digitale hjælpemidler. Der trykkes igen ”Gem og gå videre”.

5. Økonomi
Det sidste, der skal udfyldes, er det beløb der ønskes at søge medfinansiering af, samt regnskabstal for indeværende, sidste og forrige regnskabsår.

6. Bilag
Under bilag ligger den prokura/fuldmagt, der skal signeres hvis personen, der udfylder ansøgningen, ikke er virksomhedens (eller én af virksomhedens) tegningsberettigede. Er det ikke relevant i den givne situation springes dette step over ved at trykke på ”Gem og gå videre”.

7. Indsend
Den sidste fane bruges, når man har færdiggjort ansøgningen og er klar til at indsende. Det er her virksomheden signerer dokumenter med NemID og indsender ansøgningen ved at trykke ”Godkend og send”. Hvis der skal rettes i tidligere indtastede data, skal det gøres inden ansøgningen sendes afsted. Man kan vende tilbage til tidligere faner ved at klikke på dem i fane-overskriften. Ændrer man data er det vigtigt at man trykker ”Gem og gå videre”, for at gemme den nye indtastning.

Når ansøgningen er blevet godkendt kan markedsafsøgningen påbegyndes. Formålet med dette led i forløbet er at vise, at man har undersøgt forskellige muligheder, før man besluttede sig for at takke ja til et tilbud.

Under markedsafsøgningen skal man igennem tre trin - Erklæringer, Budget og Bilag – før det hele indsendes på et fjerde trin, Indsend. Som standard har man 45 dage til markedsafsøgning, fra det tidspunkt markedsafsøgningen åbnes.


1. Erklæringer

 • Kort beskrivelse af det påtænkte indkøb: Dette kan hentes fra den tidligere udfyldte Opgavebeskrivelse.
 • Grænseoverskridende interesse: Her skal man vælge i en drop-down menu, om man vurderer at ydelsen har grænseoverskridende interesse eller ej. Dette er oftest ikke relevant.
 • Valg af metode til sikring af, at købet er foregået på markedsmæssige vilkår: Grundet programmets rammer skal der indhentes tilbud, og man skal derfor krydse af i punkt 2.
 • Redegør for valg af rådgiver: Argumentationen er vigtig i dette punkt. Hvilke kriterier er der lagt vægt på? Det er ikke nok at skrive ”XX er billigst” – redegørelsen skal indeholde vurdering af eksempelvis pris, dokumenteret erfaring, specifikt branchekendskab, tid, særlig forståelse/indsigt etc.
 • Rådgivervalg: Her udfyldes stamdata for den/de valgte leverandør/leverandører.
 • Oplysninger om DeMinimis støtte: Virksomheden skal angive i beløb hvad de inden for de seneste tre regnskabsår har modtaget i støtte. OBS: det er bevillingsdatoen, der er gældende, ikke udbetalingsdatoen.

2. Budget (for det valgte tilbud)
Først udfyldes start- og slutdato for forløbet. Herefter skal man angive timeprisen for den valgte leverandør, samt det samlede antal timer for tilbuddet. Derefter angives virksomhedens egne bankoplysninger, så medfinansieringen kan udbetales.

3 . Bilag
Under bilag findes de forskellige bilag, der er/kunne være relevante for markedsafsøgningen.

Er bilaget markeret med flueben i kolonnen ”Krævet?” betyder det at der kræves handling ved dette bilag. Handlingen kan enten være en signering af et bilag, eller upload af dokument.

Er der markeret med flueben i kolonnen ”Signeres?” betyder det at bilaget kræves signeret. Er der ikke markeret i denne kolonne skal der som oftest uploades et dokument (fx et tilbud fra en leverandør).

Når bilag, der kræver signering bliver markeret med flueben i ”Signeret” kolonnen betyder det at signeringen er godkendt.

 • Partnererklæring: Underskrives med NemID i fanen INDSEND
 • Opgavebeskrivelse: Downloades, udfyldes og sendes til potentieller tilbudsgivere.
 • Tilbud fra leverandør 1+2: Her uploades indhentede tilbud fra henholdsvis leverandør 1 og 2. Der er også plads til et tredje tilbud, til hvis man har indhentet flere end to. Det er dog kun tilbud 1 og 2, der er påkrævede, som markeret med flueben.
 • Prokura/fuldmagt: Hvis virksomheden i forbindelse med ansøgningen har uploadet en fuldmagt, ligger den her.
 • ”Opret” – Bilagstype Anden dokumentation: De mails, hvori man har sendt opgavebeskrivelsen til tilbudsgivere, uploades som ’Anden dokumentation’. Det gøres ved at oprette en ny bilagstype på knappen ”Opret” → ”Bilagstype Anden dokumentation”.

Når man har modtaget tilsagn om medfinansiering, kan forløbet påbegyndes i den aftalte periode.

Under forløbet er det vigtigt, at man registrerer de timer, der er brugt i forbindelse med forløbet i et timeregistreringsdokument. En skabelon til timeregistrering kan findes i den første godkendelsesmail man modtog, sammen med en omfattende udfyldningsvejledning.


Det er vigtigt at timeregistreringen udfyldes korrekt, for at man kan få udbetalt medfinansiering. Korrekt udfyldning af timesedlen indebærer klare og uddybende beskrivelser af projektrelevante aktiviteter (se eksempler nederst i afsnittet). Der skal udfyldes timeseddel for hver medarbejder, der er involveret i forløbet.

Forinden en medarbejder kan begynde at registrere timer, skal der desuden underskrives en GDPR-erklæring. Denne findes her: https://ehfyn.dk/file/667331/oevrige_projekter_persondata.pdf.

Timesedler og GDPR-erklæring indsendes ved hjælp af sikker mail via følgende link til Filesafe: https://filesafe.ehfyn.dk/. Det vil være en stor hjælp, hvis I noterer jeres virksomhedsnavn i feltet ”Besked til modtager”.

For at kunne få udbetalt medfinansieringen er det et krav, at der underskrives en udbetalingsanmodning. Denne fremsendes pr. mail sammen med Tilsagnskontrakten. Udbetalingsanmodningen indsendes også via Filesafe på ovenstående link.

Ikke-godkendt tekst i timeseddel… Skriv for eksempel…
Møde Møde med X vedrørende Y
Koordinering Deltagelse i koordineringsmøde med X inkl. transport
Planlægning/forberedelse Planlægning af X med henblik på Y eller Forberedelse til møde med X om Y
Rapport Skrive statusrapport vedrørende X
Projektarbejde Påbegyndelse og arbejde med X og Y samt færdiggørelse af Z
Coaching/Sparring oaching af X, om Y
Sidemandsoplæring Sidemandsoplæring af X, om/i Y

Som sidste led i deltagelsen, skal der udfyldes en slutrapport. Denne vil komme frem som ny fane på ansøgningsplatformen, efter forløbets afslutning. Slutrapporten består af en række spørgsmål vedrørende effekten af deltagelse i forløbet, samt opfølgning på de mål, der blev sat ved forløbets start.


Er du i tvivl om, hvordan slutrapporten skal udfyldes, kan du tage fat i din tilknyttede projektkonsulent.

Hvem kan søge Bliv:Digital?
Bliv:Digital kan søges af SMV’er med lav digitaliseringsgrad. Digitaliseringsgraden vurderes ud fra en række spørgsmål, der stilles i løbet af ansøgningsprocessen, i kombination med ansøgningens hovedpunkter.

Hvilke projekter kan få tilskud i Bliv:Digital?
Bliv:Digital giver tilskud til digitaliseringsprojekter med fokus på kompetenceløft og uddannelse af medarbejdere og ledere. Digitaliseringen kan bestå i alt fra automatisering af administrative processer til udvikling af hjemmeside eller webshop. Der skal være en tydelig produktivitetsgevinst ved deltagelse i projektet.

Hvordan ansøger man?
Ansøgningen påbegyndes på https://ehfyn.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger, hvor man kan gemme og vende tilbage til så mange gange man vil, inden den indsendes. Det anbefales, at man downloader prøve ansøgningen fra https://smvdigital.dk/digital-omstilling/bliv-digital som kladde for sin ansøgning.

Hvor kan jeg søge hjælp til min ansøgning?
Man kan søge hjælp hos den tilknyttede projektkonsulent i sit lokale Erhvervshus. Konsulenterne kan findes under punktet kontaktperson.

Hvilket Erhvervshus hører jeg til?
Erhvervshusenes fordeling følger regionsgrænserne, og du hører derfor til det Erhvervshus, der ligger i virksomhedens region. Region Syddanmark er dog delt op i to, således at Fyn og Øerne hører til Erhvervshus Fyn, og den sydlige del af Jylland, der ligger i Region Syddanmark hører til Erhvervshus Sydjylland

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Ansøgningerne behandles først efter nærmeste ansøgningsfrist er nået. Herfra kan man forvente 7-10 dages behandlingstid.

Jeg oplever problemer med onlineplatformen – hvor skal jeg henvende mig?
Som udgangspunkt er din nærmeste kontakt ved problemer den tilknyttede projektkonsulent i dit lokale Erhvervshus. Kontaktinfo findes under punket kontaktpersoner. Hvis dit problem ligger udenfor projektkonsulentens ekspertise, kan de henvise dig til rette person.

Sydjylland
Kim Høi
E-mail: kho@ehsyd.dk
Tlf.: 41 88 66 00

Peter Lind
E-mail: pel@ehsyd.dk
Tlf.: 31 18 50 14

Sjælland
Randi Terp
E-mail: rte@ehsj.dk
Tlf.: 53 72 71 99

Mikael P. Jespersen
E-mail: mpj@ehsj.dk
Tlf.: 53 72 71 00

Midtjylland
laus Hall
E-mail: kh@erhvervshusmidtjylland.dk
Tlf.: 40 35 79 99

Hovedstaden
Jan Bertholdt Hansen
E-mail: jbh@ehhs.dk
Tlf.: 41 88 66 09

Nordjylland
Casper Gerner Mikkelsen
E-mail: cgm@ehnj.dk
Tlf.: 40 88 88 76

Fyn
Eigil Pedersen
E-mail: eipe@erhvervshusfyn.dk
Tlf.: 31 63 69 13

Sidst opdateret: 25.03.2021